B2C

Wat kan je verwachten van een schade expert?

Indien er zich een bepaald schadegeval voordoet zal je kunnen vaststellen dat er in het merendeel van de gevallen een schade expert zal worden aangesteld die de schade zal komen evalueren. Voor deze persoon geldt dat hij of zij tussen jou als verzekeringnemer en de verzekeraar in staat. Uiteindelijk zullen de bevindingen van deze persoon in een rapport worden geplaatst waarna dat rapport vervolgens over zal worden gemaakt aan de verzekeraar. Op basis van de inhoud van dat rapport zal de verzekeraar vervolgens bepalen of de schade is ingedekt in de verzekering of niet. 

Welke verschillende taken heeft de schade expert?

Zoals de informatie in de inleiding van deze pagina reeds aan heeft gegeven dient er rekening mee te worden gehouden dat de schade expert over best een aantal uiteenlopende taken beschikt. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat zijn job bestaat uit minstens de onderstaande verplichtingen:

  • Hij zorgt voor de vaststelling en de omvang van de geleden schade; 
  • Er wordt een begeleiding van het schade traject gerealiseerd; 
  • De toedracht van de schade wordt onderzocht; 
  • De eventuele uit te voeren maatregelen worden besproken; 
  • Het herstel van de schade kan in gang worden gezet; 

Wanneer bovenstaande is gebeurd zal er door de schade expert ook een rapport worden opgesteld waarin zijn of haar bevindingen worden gedeeld met de verzekeraar. Voor deze laatste geldt dat hij vervolgens zal bepalen of de geleden schade is ingedekt in de verzekeringspolis of niet. Is dat het geval? Dan zal er tot uitbetaling over worden gegaan. Is de verzekeraar van mening dat de geleden schade niet is verzekerd? Dan zal je helaas zelf voor de schade moeten opdraaien. 

Wat wanneer je het niet eens bent met de schade expert?

Het spreekt voor zich dat een schade expert ook maar een mens is. Dat kan er in de praktijk voor zorgen dat er een ietwat subjectieve conclusie wordt getrokken door de expert. In het bijzonder de hoogte van de schade die wordt begroot is dan ook niet zelden voer voor discussie. Als verzekeringnemer ben je absoluut niet zomaar verplicht om je hier bij neer te leggen. Het is dan ook altijd mogelijk om een zogenaamde contra-expertise te laten uitvoeren. Daarbij wordt een beroep gedaan op een “tegenexpert” welke hopelijk een hoger gelegen waarde aan jou zal toekennen. 

Wat gebeurt er wanneer de schade niet is gedekt? 

Uiteindelijk is het niet zozeer de schade expert zelf die zal bepalen of de schade die werd geleden al dan niet is ingedekt door de verzekering die je hebt afgesloten. Deze conclusie wordt in de praktijk dan ook steeds getrokken door de verzekeraar. Dit gebeurt evenwel uiteraard op basis van de vaststellingen die de expert heeft gedaan in zijn verslag. Het is uiteraard altijd vervelend wanneer blijkt dat bepaalde geleden schade niet is ingedekt door de verzekeringen die je hebt afgesloten. Toch is het altijd van belang om hier objectief naar te kijken. Blijkt uit de polisvoorwaarden inderdaad dat je geen aanspraak kan maken op een dekking van de geleden schade? Dan is er in de praktijk sowieso helaas maar weinig dat je daar tegen kan ondernemen.